наслажениѥ

наслажениѥ
НАСЛАЖЕНИ|Ѥ (62), -˫А с. Наслаждение, удовольствие:

ѥ˫аже насла||жениѥ неиздреченьно (ἡ ἀπόλαυσις) ЖФСт XII, 34–34 об.; и въ тѣхъ свщ҃еныихъ мѣстѣхъ такова˫а прѣгрѣшати не стыдѧтьсѧ. въ наслажениѥ же гл҃ати стѹдъ ѥсть плѧсани˫а сквьрньна˫а (ἐν αἴς ἡμέραις!) КЕ XII, 135б; томѹ мѧтени˫а. а инѣмъ наслажени˫а. СбТр XII/XIII, 11 об.; сладкоѥ наслажениѥ вѣчьны˫а жизни. ПрЛ XIII, 38в; и ѹмнѣи мои ѡчи просвѣти наслажениѥмь словесъ г҃и. СбЯр XIII, 214 об.; раиское наслажение прииметь. ИларПосл XI сп. XIV, 201 об.; наслажениѥ д҃шеполезныхъ словесъ КТур XII сп. XIV, 18; ничтоже ѥсть наслажениѥ свѣта сего. противу муцѣ согрѣшающи(х). ПрЮр XIV, 48в; ˫ако давъшю намъ б҃ѹ, ни иже ѿ з(е)млѧ и морѧ на наслаженье. въ обь˫аданье сластии. не на пакость приключьша˫асѧ. (πρὸς ἀπόλαυσιν) ПНЧ XIV, 193в; ни помѧнем же тамо мѧсъ левитьскыхъ бывши(х). ни иного въспри˫ать˫а ѹгодна. и || грѣшнаго видѣни˫а и наслажень˫а. (ἀπоλαυστικῆς καὶ ϑρυπτικῆς... ἕξεως) ФСт XIV, 161в–г; на члвч(с)кое наслаженье створена˫а тварь. (εἰς απόλαυσιν) ГБ XIV, 110б; i грѣховъ ѿданье и присносущихъ бл҃гъ наслаженье во ономь вѣцѣ о х(с)ѣ iсѣ ПрП XIVXV (2), 84б; всѧ ˫аже в наслаженье дароваша на(м) бози. (εἰς ἀπόλαυσιν) ЖВИ XIV–XV, 94в; ц(с)рь бо еси ты всимъ единъ. во истинѹ подава˫а своеи твари. все б҃атьство имъ в наслажение. ЛИ ок. 1425, 242 (1197);

| образн.:

землѧ рѹсьскы(ѧ) ѹдобрениѥ. вьсе˫а вьселены˫а наслажениѥ. Стих 1156–1163, 72 об.;

|| чувственное наслаждение, похоть:

ѹдобѣ ѥже ѹмъ си покорить страстьмъ и гладъкоѥ въведѣть наслажениѥ. (τῶν ἡδоνῶν) ЖФСт XII, 51 об.; творѧть жены многажды наслажени˫а ка˫а и свѹзы на свою любовь привести искѹшающе. ПНЧ 1296, 31 об.; одръ бо не в которомь вертоградѣ настьлавше и ста(г) на немь привѧзавше. оставиша ѥмѹ блѹдницю. ˫ако ѹбо ѿ мѣстьнаго наслаженьѧ и ѥдинениѥ и немагани˫а начинаньѥ блѹдьны˫а изъбѣгнѹти всѣми (ἐκ τῆς τоῦ τόπоυ ἡδύτητоς) ГА XIII–XIV, 201б; Се же во мнозѣи пищи || и в наслаженьи сладкы(х). и красныхъ жить˫а живыи. ничтоже ѿ похотии своихъ лиша˫асѧ ЖВИ XIV–XV, 3–4.


Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык. . 1988.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Полезное


Смотреть что такое "наслажениѥ" в других словарях:

  • благо — БЛАГ|О1 (336), А с. 1.Благо, добро: вьсе ѥлико можете благо сътворити сътворите. (ἀγαϑά) Изб 1076, 250; да не лѣнитесѩ. къто о цр(к)вьнѣи коѥи работѣ. или о дѣлѣ. вѣроу˫а ˫ако ничьсо же бл҃го вътъще творити. нъ малаго велико лежить ѡ(т)… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • благобоязньно — БЛАГОБО˫АЗНЬНО (5*) нар. к благобо˫азньныи: въ наслажениѥ же гл҃ати стоудъ ѥсть плѩсани˫а сквьрньна˫а на селѣхъ и на халоугахъ съвьршають. ˫ако домовитыихъ госпождь чьстию и инѣмъ женамъ бещисльныихъ стоудъмь приходѩщиихъ бл҃гобо˫азньно въ ст҃ыи… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • благодать — БЛАГОДАТ|Ь (905), И с. 1.Добро, благодеяние: не въздати зла противоу злоу. и бл҃годать творити напасть творѩщимъ. (τὸ εὐεργετεῖν) ПНЧ 1296, 11; никто же на нь быти можеть. нъ и ти мнѩщесѩ пакость творѩще. блг(д)ть творѩщихъ не хоуже ползоують.… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • въвести — ВЪВЕ|СТИ (308), ДОУ, ДЕТЬ гл. 1.Ввести, привести внутрь чего л., куда л.: по сихъ же въведъ||ши и въ храмъ и тоу привѩза. ЖФП XII, 28 29; Никъто же въноутрь сщ҃ены˫а цр҃кве скотѩте какого оубо да не въведеть. (μηδεὶς εἰσαγέτω) КЕ XII, 65б;… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • высоче — (3*) нар. 1. На большое расстояние вверх: еп(с)помъ внутрь олтарѩ прѣстолъ высоче въдруженъ есть. и си бо вѣщь ˫авлѩеть. ˫ак(о) || подобаѥть имъ на сущиѩ под ними люди съ высоты зрѣти. КР 1284, 45–46. 2. В вышине, на большой высоте: множицею на… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • гладъкыи — (18) пр. 1. Гладкий, ровный: Доселѣ ѹбо намъ бл҃готочно слово. по гладку пути приносѩ. (λείας) ГБ XIV, 147г; путь имже хощеши ходити… || …с тобою ми сущу. ѹгоденъ будеть и гладокъ ЖВИ XIV–XV, 14–15; и буде(т) крива˫а в права˫а и остриі в пути… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • мѧтениѥ — МѦТЕНИ|Ѥ (1*), ˫А с. Смятение, волнение: мѧтетьсѧ всѧкъ чл҃вкъ... мѧтѥтьсѧ и ѿ мѧтѥжа того. ничьсо же възьмъ ѿходить. томѹ мѧтени˫а. а инѣмъ наслажени˫а. томѹ трɤди а инѣмъ имѣни˫а. (αἱ ταραχαί) СбТр XII/XIII, 11 об …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • наслаженъ — (1*) прич. страд. прош. к насладити во 2 знач.: закономъ наказани, а обѣщанiе(м) наслажени (πρоτραπέντες!) Пч к. XIV, 110 …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • неповелѣныи — (5*) пр. Неразрешенный, запрещенный; недоступный: конча же сѧ о бз҃ѣ раз(д)ѣлениѥ бракомъ неповелѣнымъ же възбранено бы(с). КН 1280, 482а; Иже бес потребы ѹгли губить... ли неповелѣноѥ ѥму ѿ ѥдиного дѣло дѣлаѥть. да покло(н) •н҃• КВ к. XIV, 299в; …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • отрава — ОТРАВ|А (16), Ы с. 1.Отрава, яд; зелье: давъ. ѡтравѹ аще ѹморить волныи ѹбиица есть. КР 1284, 176а; и пакы ѥже творѧть жены многажды наслажени˫а ка˫а и свѹзы на свою любовь привести искѹшающе и въдающе тѣмъ отравы. таковыѥ погѹблѧють. (φορμακα)… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»